Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Αντισεισμική Αξιολόγηση
 

Αντισεισμική αξιολόξηση

EANDAS | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ | ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ


 

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα εργαστήρια αντισεισμικής αξιολόγησης και δομικής συμπεριφοράς κατασκευών, το οποίο πραγματοποιεί καταστροφικούς και μη καταστροφικούς ελέγχους σκυροδέματος (NDT) και λιθοδομών, καθώς και ελέγχους δομικής συμπεριφοράς των κατασκευών.
 

Το εργαστήριο αντισεισμικής αξιολόγησης συμβάλλει στην τεκμηρίωση και ανάπτυξη τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της σεισμικής συμπεριφοράς των κατασκευών. Είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο με προηγμένης τεχνολογίας μηχανήματα και όργανα που πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι ερευνητικές εργασίες των επιπτώσεων των σεισμών και των δονήσεων στις κατασκευές του πολιτικού μηχανικού αποτελούν μία αρκετά σημαντική και βασική μελέτη για την ασφάλεια όλων μας.
Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται από τα όργανα, μη καταστροφικού ελέγχου, που διαθέτει το εργαστήριό μας και περιλαμβάνουν εκτός από ευρέσεις οπλισμών, θλιπτικών και εφελκυστικών αντοχών, διαβρώσεων οπλισμών, ενανθρακώσεις σκυροδεμάτων, και δυναμική δοκιμαστική φόρτιση του κτιρίου με σκοπό την εύρεση των χαρακτηριστικών και των μέγιστων αποκρίσεών του (μέγιστη ενδοθεμελιακή επιτάχυνση αντοχής). Επίσης, περιλαμβάνουν γεωφυσική διασκόπιση του υπεδάφους θεμελίωσης, για την εύρεση των μηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους.

 

Γενικά, οι ερευνητικές εργασίες χωρίζονται στις εξής φάσεις:
 Προγραμματισμός ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεστούν, με την σύμφωνη γνώμη των μηχανικών του έργου.
 Εκτέλεση των ερευνητικών εργασιών από το εργαστήριό μας, με την παρακολούθηση των μηχανικών του έργου.
 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ερευνητικών εργασιών από το εργαστήριό μας.

 

 

 

Μη Καταστροφικός Έλεγχος

 

Ειδικότερα, οι εργασίες και τα όργανα του μη καταστροφικού ελέγχου σκυροδέματος (NDT) είναι τα εξής:

1. Eύρεση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με τα όργανα:

 • CONCRETE TESTER DIGI SCHMIDT
 • SCHMIDT MATERIAL TEST HAMMER TYPE P & N

// Κατά τα διεθνή πρότυπα: EN 12398/ ASTM C805/ BS 1881 Part202/ DIN1048 Part202/ UNE 83.307


2. Εύρεση αντίστοιχων τιμών θλιπτικής αντοχής με τη μέθοδο των υπερηχογραφημάτων, με το όργανο:

 • TICO ULTRASSONIG INSTRUMENT

Και με τη μέθοδο εξόλκευσης ήλων με το όργανο:

 • HILTI Tester 4

// Κατά τα διεθνή πρότυπα: ISO/DIS 8047/ BS 1881 Part201/ ASTM C 597/ NF P 18-556/ NBN B 15-229 /UNI 7997/9524 UNE 83308

Εκτός από τις τιμές θλιπτικής αντοχής το όργανο TICO ULTRASSONIG INSTRUMENT ή PUNDIT χρησιμοποιείται για την εύρεση: ομοιογένειας του σκυροδέματος - κοιλοτήτων, ρηγμάτων, ελαττώματα σκυροδέματος και του ορίου ελαστικότητας.

 

3. Μέτρηση πάχους σκυροδέματος με το όργανο:

 • OLSON CTG-1TF

 

 

4. Για την εύρεση των οπλισμών του φέροντος οργανισμού χρησιμοποιούνται τα όργανα:

 • REBAR LOCATOR PROFOMETER 3&5 της PROCEQ
 • FEROSCAN RV10 της HILTI

// Κατά τα διεθνή πρότυπα: SIA 162/ DIN 1045/ DGZ fp B2 BS 1881: Part204

Επίσης για πλήρη αποσαφήνιση των οπλισμών κόμβων και θεμελίων, χρησιμοποιείται ο ηχοβολιστικός ενδοσκόπος GF8.


5. Για την εύρεση της διάβρωσης των οπλισμών χρησιμοποιείται το όργανο:

 • CORROSION ANALYSING INSTRUMENT CANIN

// Κατά τα διεθνή πρότυπα: ASTM C876-80 /BS 1881 Part201 /SIA 2006 /DGZ fp B3 /UNI 10174

 

 

6. Εύρεση της εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέματος με το όργανο:

 • PULL-OFF TESTER της PROCEQ

// Κατά τα διεθνή πρότυπα: ISO 4524/ CEN/TC 125 /BS 1881 Part207 /ASTM C 4541 /ACI 503-30 DIN 1048 Part2

Ο συνδυασμός της παραπάνω μεθόδου με την χρήση φαινολοφθαλεΐνης προσδιορίζει τα βάθη ενανθρακώσεων σκυροδεμάτων. (Τα αποτελέσματα της κλασικής αυτής μεθόδου αντιπαρατίθενται με τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ηχοβολιστικού ενδοσκόπου GF8).


7. Η δυναμική δοκιμαστική φόρτιση στο κτίριο δίνει τα δυναμικά χαρακτηριστικά του και τις μέγιστες αποκρίσεις αυτού, καθώς και τη σεισμική του τρωτότητα. Έτσι, γίνεται η πρόταση ενίσχυσης στα σημεία του κτιρίου, όπου πραγματικά υπάρχει πρόβλημα (όπου παρουσιάζονται παθολογικές επιταχύνσεις). Τα παραπάνω πραγματοποιούνται με τη χρήση των οργάνων:

 • KINEMETRICS STRONG MOTION ANALYST
 • K2 DIGITAL RECORDER
 • SEQUOIA
 • Δυναμικοί διεγέρτες: GFT9 1200EL & GFT500-350

 

 

8. Eισαγωγή του φορέα στο πρόγραμμα αντισεισμικής αξιολόγησης: MANDIS-GIBFIL.

9. Εδαφοτεχνικός – γεωφυσικός προσδιορισμός ενεργών τάσεων υπεδάφους θεμελίωσης.

10. Συλλογή των στοιχείων του φέροντα οργανισμού του κτιρίου (συντελεστής αξιοπιστίας δεδομένων KL3) και αποτίμηση της εναπομένουσας σεισμικής ικανότητας Vc κατά τους Ελληνικούς Κανονισμούς (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) με το πρόγραμμα SCADA PRO.

 

 

Δοκιμές Θλίψης Δοκιμίων Σκυροδέματος

 

Σήμερα το οπλισμένο σκυρόδεμα είναι το δημοφιλέστερο δομικό υλικό, καθώς παρουσιάζει τα εξής βασικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλα:

// Είναι οικονομικό. Τα υλικά του (νερό - αδρανή - τσιμέντο) είναι φθηνά και προμηθεύονται εύκολα. Επίσης, κατά κανόνα δεν απαιτείται συντήρηση.
// Είναι εύπλαστο και εύχρηστο. Το νωπό σκυρόδεμα μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε μορφή ξυλότυπου και να καλύψει σχεδόν όλες τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις.
// Είναι ανθεκτικό στη μηχανική φθορά και στη φωτιά.
// Προσφέρεται για μονολιθικές κατασκευές (χωρίς αρμούς), οι οποίες σαν πολλαπλά στατικά αόριστες έχουν μεγάλα περιθώρια αντοχής και ασφάλειας, ιδιαίτερα σε σεισμικές δράσεις.

Η σημαντικότερη ιδιότητα του σκυροδέματος είναι η θλιπτική του αντοχή. Το σκυρόδεμα, ακόμα και άοπλο, εμφανίζει μεγάλη αντοχή σε θλίψη γεγονός στο οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η χρήση του υλικού στις κατασκευές. Η μονοαξονική θλιπτική αντοχή του μετράται στις 28 ημέρες σε κυλινδρικά δοκίμια διαμέτρου 150mm και ύψους 300mm ή κυβικά δοκίμια ακμής 150mm, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος.

Οπότε, η εργαστηριακή δοκιμή δοκιμίων σκυροδέματος είναι απαραίτητη και πολύ χρήσιμη, λόγω των αποτελεσμάτων που εξάγονται. Με λίγα λόγια, η εργαστηριακή δοκιμή κατά την οποία δοκίμια σκυροδέματος που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια σκυροδέτησης (ή παραγωγής σκυροδέματος) από νωπό σκυρόδεμα με κατάλληλες μήτρες θλίβονται μέχρι θραύσεως σε κατάλληλη διάταξη («μηχανή θραύσης» ή «πρέσα»), ώστε να προσδιοριστεί η αντοχή τους και να εξαχθούν συμπεράσματα για την αντοχή της κατασκευής γενικότερα.